BKB-Technik, a.s.

Dodací a platební podmínky

 1. Tento obchod se řídí následujícími podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek nebo jejich dodatky jsou platné pouze jsou-li odsouhlaseny oběma stranami. Uzavřením smlouvy pozbývají jakákoliv předchozí ujednání a korespondence právní důležitost (pokud se vztahují k obsahu smlouvy). Dodatek a změny této smlouvy jsou platné jen v písemné formě. Telegrafická a dálnopisná sdělení a sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, jsou považovány za písemnou formu.
 2. Kupující je povinen při předložení návrhu kupní smlouvy se právně identifikovat, tj. předložením ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenským listem, Zřizovací listinou nebo odvoláním na Ústřední věstník ČR nebo odvoláním se na tyto dokumenty v případě, že je již prodávajícímu dříve předložil.
 3. Prodávající je vázán svým návrhem na uzavření smlouvy po dobu 14-ti dnů ode dne odeslání návrhu. Smlouva vzniká okamžikem obdržení souhlasu kupujícího s návrhem smlouvy. Souhlas s návrhem smlouvy lze vyznačit přímo na návrhu smlouvy. Přijetí návrhu musí být provedeno písemnou formou.
 4. Kupující, v případě, že se rozhodne kupní smlouvu zrušit, prokáže, že zaplatil na účet prodávajícího odstupné ve výši 40 % kupní ceny neodebraných výrobků. Tím není dotčeno právo prodávajícího, uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu dalších škod. Toto ustanovení neplatí v případě, kdy se prodávající s kupujícím dohodne na změně smlouvy.
 5. Způsob dodání bude sjednán v kupní smlouvě.
 6. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
 7. Zboží patří kupujícímu po zaplacení celkové kupní ceny prodávajícímu.
 8. Pokud kupující nepřevezme dodávku ve smluveném čase a na smluveném místě, přestože byl prodávajícím k tomu vyzván, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění kontraktu a nevyžaduje náhradu škody za opožděné převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem smlouvy, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu, nebo u třetí osoby, nebo případně prodat toto zboží na účet kupujícího, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme.
 9. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností, mají smluvní strany právo přiměřeně upravit dodací lhůtu, nebo odstoupit od kontraktu. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody.
 10. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti, zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vznikajících až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Okolnosti tohoto druhu vylučují odpovědnost za nesplnění smluvních povinností, avšak za vyšší moc se nepovažují okolnosti, plynoucí z osobních nebo hospodářských poměrů zavázaných stran, dále překážky, které jsou smluvní strany povinny odstranit nebo překonat, jako například získání úředního povolení, které je nezbytné pro plnění povinností závazných, jakož i všechny okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy smluvní strany byly ve zpoždění s plněním svých smluvních povinností.
 11. Záruční doba za dodané zboží činí 6 měsíců. K prodloužení záruční doby může dojít na základě písemné dohody smluvních stran. Záruční doba začíná dnem předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
 12. Vady zboží, zjištěné při kontrole, jakož i chybějící množství, musí být prodávajícímu oznámeny nejpozději do lhůty 30-ti dnů od příchodu zboží do místa určení dle smlouvy. Jiné vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Sdělení nedostatku musí být provázeno doklady, které prokazují oprávněnost reklamace. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné. Ohlášení vad musí mít písemnou formu. Pokud je reklamace oprávněná, může prodávající podle svého uvážení buď odstranit zjištěné závady během přiměřené lhůty, nebo dodat nové zboží za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na zboží. Jiné nároky z titulu vad zboží lze poskytnout pouze na základě dohody s prodávajícím.
 13. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část prodejní ceny nebo reklamovaného zboží z důvodu jakýchkoliv protipohledávek nebo takové nároky jednostranně započítávat včetně nároků vzniklých z reklamace. Kupující není rovněž oprávněn získávat pohledávky prodávajícího k vyrovnání kupní ceny pod sankcí smluvní pokuty ve výši takto zadržené, získané, resp. jednostranně započtené částky.
 14. Nezaplacení kupní ceny během sjednané platební lhůty je podstatným porušením smlouvy.
 15. Prodávající je oprávněn jistit úhradu kupní ceny za své dodávky vystavením směnky, nebo jiným finančním způsobem. Kupující se zavazuje tyto podmínky akceptovat.
 16. Podkladem pro placení dodávek je faktura. Plátcem faktury se rozumí kupující. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo a IČO kupujícího, název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), den odeslání faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Splatnost faktury bude dohodnuta v kupní smlouvě.
 17. Žádá-li kupující sjednat v kupní smlouvě placení faktur jiným právním subjektem, je povinen zabezpečit právní identifikaci plátce faktury dle bodu č. 2 těchto dodacích a platebních podmínek.
 18. Při zaplacení faktury po sjednané lhůtě splatnosti bude prodávající fakturovat úroky z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
 19. Tyto dodací a platební podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 20. Tyto dodací a platební podmínky platí od 16. 6. 2004.

 

| tisk | nahoru |

© 2005 BKB-Technik, a.s., všechna práva vyhrazena
dotazy & připomínky: info@bkbtechnik.cz
programovali: SE-MO Data s.r.o.